Het overlijden moet steeds vastgesteld worden door een arts die het overlijdensattest invult.

Als de vaststellingen gedaan zijn, kan u ons contacteren.

Wij komen ter plaatse om de overleden persoon over te brengen naar het funerarium. De familie mag dan de kledij meegeven waarin de overledene het mooist opgebaard dient te worden.

In overleg met de familie komen wij samen om de nodige afspraken voor de uitvaart te maken. Dit kan bij de mensen thuis of zij komen naar onze vestiging.

U overhandigt ons het attest dat de dokter heeft ingevuld, de identiteitskaart van de overledene en eventueel het trouwboekje en rijbewijs. Voor een oud-strijder bezorgt u ons ook

de strijderskaart om aanspraak te maken voor begraving op het eeuwigdurende perceel of om de eventuele tussenkomst van de gemeente te vorderen.

Ook rouwdrukwerk en krantenberichten worden naar de wens van de opdrachtgever opgesteld.

Een overledene mag in principe thuis opgebaard worden als de geschikte ruimte en temperatuur hiervoor aanwezig is, tenzij een huishoudelijk reglement van het gebouw dit verbiedt.

Woningen worden steeds intenser gebruikt en in een funerarium wordt de overledene ondergebracht in de meest hygiënische omstandigheden.

In samenspraak met de nabestaanden wordt één of meerdere officiële begroetingen op het rouwdrukwerk vermeld. Op dit ogenblik heeft men de gelegenheid om zijn medeleven

te betuigen aan de getroffen familieleden. Op afspraak kunnen de nabestaanden op andere momenten in alle privacy een groet brengen.

Als de persoon thuis overleden is en de arts het overlijden heeft vastgesteld bepaalt u zelf het tijdstip van de overbrenging.

In onze onderneming is 24 uur op 24 een wachtdienst ter beschikking om u bij te staan.

Indien de persoon in een ziekenhuis overlijdt en deze over een mortuarium beschikt, kan u gerust wachten tot ’s morgens om een afspraak te maken omtrent overbrenging en de uitvaart.

Omkleden van een overledene is ook hier nog steeds mogelijk.

Als de persoon thuis overleden is en de arts het overlijden heeft vastgesteld bepaalt u zelf het tijdstip van de overbrenging.

U kan steeds uw laatste wilsbeschikking neerleggen op de gemeente van uw woonplaats. Zij noteren uw keuze; begraven of crematie en eventueel uw geloofsovertuiging.

Ongeacht waar u komt te overlijden, moet de begrafenisondernemer de laatste wilsbeschikking op de gemeente van woonst opvragen.

U kan uiteraard bij uw begrafenisondernemer uw overige wensen ivm uw uitvaart meer in detail bespreken en op papier zetten.

De ondernemer moet steeds de gemeente van woonst contacteren om het aanvaardingsbewijs te vragen alsook het bewijs van al- of niet wilsbeschikking.

Met deze twee documenten, evenals met het overlijdensattest door de dokter ingevuld en alle nodige inlichtingen van de overledene moet de aangifte gebeuren op de gemeente van overlijden.

Bij crematie dient de dokter een bijkomend document in te vullen waarin hij verklaart dat er geen tekens van gewelddadige dood aanwezig zijn en er geen pacemaker of implantaten

op batterij aanwezig zijn. Indien dit wel het geval is, worden deze verwijderd. Er komt steeds een tweede dokter, aangesteld door de gemeente, ter plaatse kijken naar het lichaam

om de verklaringen van de behandelende arts te bevestigen.

Bij een gewelddadig of verdacht overlijden (op een openbare plaats of doodsoorzaak niet te bepalen) is de dokter die het overlijden vaststelt van ambtswege verplicht de politie te waarschuwen.

Deze moeten een onderzoek instellen en de toelating tot begraven of crematie afleveren. De gemeente zal in dit geval slechts toelating tot begraven of crematie afleveren nadat het parket

hiervoor de toelating geeft.

Van zodra wij de formaliteiten op de burgerlijke stand voltooid hebben, worden uittreksels uit overlijdensakte opgesteld. Deze worden aan u bezorgd op de dag van de uitvaart

ofwel per post rechtstreeks door de gemeente. U heeft deze nodig voor verschillende instellingen, een overzicht geven wij u mee.

Bijkomende uittreksels kan u bekomen in de gemeente van overlijden. Ofwel in de gemeente van woonst van de overledene, ongeveer 2 weken na het overlijden.

Men kan begraven worden in elke gemeente van België buiten die van de eigen woonplaats, als niet-inwoner van de gemeente zal er een extra vergoeding gevraagd worden.

Men kan begraven worden in de gemeente waar men woont of waar men een bestaande concessie heeft op de begraafplaats. Sommige gemeenten aanvaarden ook een lichaam

als de persoon op hun grondgebied overleden is. Elke gemeente bepaalt zelf de toelatingsvoorwaarden alsook de eventuele kostprijs tot aanvaarding van het lichaam.

Sommige gemeentes vragen een “vertrektaks”. Dit is een taks die zij zelf heffen alvorens men met de overledene mag vertrekken.  De ondernemer zal voor het vervoer van de overledene een kilometervergoeding aanrekenen.

Het is moeilijk om hierop met de natte vinger een antwoord te geven.

U kan iemand begraven op de meest eenvoudige manier of een crematie laten doorgaan in de meest luxueuze omstandigheden. Sommigen veronderstellen dat cremeren altijd goedkoper is dan begraven omdat men dan geen grafsteen nodig heeft. Voor de keuze van een doodskist is geen verschil tussen beiden en heeft men vrije keuze.

U dient rekening te houden met de kostprijs van het crematorium, vervoer naar het crematorium en de wachttijd. Ook is de keuze van bewaring van de as op de begraafplaats of thuis bepalend. Ook de kosten voor afwerking columbarium of urnenveld dienen in rekening gebracht te worden.

Laat u dus goed informeren en overweeg al de mogelijkheden die uw totaalprijs beïnvloeden.

U kan kiezen voor een begraafplaats, thuis of op zee.

Indien u opteert voor een begraafplaats, heeft u de keuze verstrooiïng van de as, columbarium of een begraving van de urn in een urneveld.

Ook kan de urn begraven worden in een graf dat voorzien is voor begraving van een kist.

Om de asurn mee naar huis te krijgen, moet de echtgeno(o)t(e) of diegene met wie de overledene een feitelijk gezin vormde en alle nog in leven zijnde bloedverwanten van de overledene in 1e graad zich akkoord verklaren. Indien u hieromtrent een probleem verwacht, kan de persoon bij leven, dit in een laatste wilsbeschikking verklaren en is het akkoord van de eerder vermelde personen overbodig.

Thuis kan u de asurn gewoon bewaren, begraven of uitstrooien.  U mag enkel de as uitstrooien op uw eigendom mits voorlegging van de eigendomsakte of mits schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Alsook kan u de as in een biologisch afbreekbare urn te water laten in zee.  Hiervoor zorgen wij voor de nodige regelingen en eventueel begeleiding.

De as wordt in een biologisch afbreekbare urn te water gelaten. Wij maken in samenspraak met de nabestaanden een afspraak met de burgerlijke stand van Oostende en met een rederij.

U heeft de mogelijkheid om de as in zee te laten zonder aanwezigheid van de nabestaanden. De burgerlijke stand van Oostende houdt een lijst bij. Van zodra er 5 aanvragen zijn om een overledene uit te strooien, vaart het schip uit. De nabestaanden krijgen nadien bericht dat de asuitstrooiing heeft plaatsgehad.

U kan als familielid ook kiezen voor bovenvermelde formule en toch de asuitstrooiing bijwonen.

In dit geval krijgt u bericht enkele dagen voor het uitvaren, onder voorbehoud van weersomstandigheden.

Indien u er de voorkeur aan geeft de verstrooiing op zee strikt privé te laten plaatshebben, kan dit ook. Wij zorgen dan voor de huur van een zeewaardige boot op het gekozen tijdstip,

zodat u en uw familie de overledene tot zijn laatste rustplaats kunnen vergezellen.

Er bestaat geen officieel document dat gebruikt kan worden als aanwezigheidsbewijs. Het gezond verstand van de werkgever zou in principe een akte van overlijden of een rouwbrief aanvaarden.

Wij leveren voor u bloemstukken op locatie naar wens. U kan een idee krijgen van de bloemstukken onder rubriek “bloemen” op onze website.

U kan deze bestelling online plaatsen

Onze professionaliteit is groot, waardoor wij geen beperkingen hebben qua afstand of regio.

Velen vinden het makkelijk dat alles op één centrale plaats kan geregeld worden. Vandaar ook dat Uitvaartverzorging Steve De Saedeleer voor alles kan zorgen, rekening houdend met de noden van de nabestaanden, maar verplichten niemand om van deze diensten gebruik te maken.